Policy/CampaignsPolisi/Ymgyrchoedd

The Wales You Want

Welsh Labour’s preparations for the 2016 elections to the National Assembly – our Welsh Parliament – have reached a crucial stage. We are grateful for the many submissions sent to us so far and for the meetings that have taken place with a variety of stakeholders.

We have now entered our final phase of pre-manifesto consultation, entitled The Wales You Want and hope you will join us in generating the ideas that will shape our country in the coming decade. There are four key themes to our consultation:

A Prosperous and Secure Wales
A Healthy and Active Wales
An Ambitious and Learning Wales
A United and Connected Wales

These themes will be framed by our values of fairness, equality, social justice and sustainable development. In the coming months we intend holding discussions that will turn these themes into the ideas that will underpin our 2016 Welsh Labour manifesto.

Ken Skates AM has been asked to co-ordinate this work and will be supported by Welsh Labour officials.

For more information about the consultation process or to arrange a meeting please email:

WalesYouWant@labour.org.uk or call 02920 877708.

We look forward to hearing from you, meeting with you and working together to deliver The Wales You Want.

Cymru Eich Gobeithion

Mae paratoadau Llafur Cymru ar gyfer etholiadau 2016 y Cynulliad Cenedlaethol – Senedd Cymru – wedi cyrraedd cyfnod tyngedfennol. Rydym yn ddiolchgar am y cyflwyniadau niferus a anfonwyd atom hyd yn hyn ac am y cyfarfodydd a gynhaliwyd gydag amrywiaeth o randdeiliaid.

Rydym bellach wedi dechrau cyfnod olaf ein hymgynghoriad cyn maniffesto, sef Cymru Eich Gobeithion ac yn gobeithio y byddwch yn ymuno gyda ni i greu’r syniadau fydd yn ffurfio ein gwlad yn ystod y degawd i ddod. Mae pedair thema allweddol i’n hymgynghoriad:

Cymru Ffyniannus a Chadarn
Cymru Iach ac Egnïol
Cymru Uchelgeisiol sy’n Dysgu
Cymru Unedig a Chysylltiedig

Bydd ein gwerthoedd o degwch, cydraddoldeb, cyfiawnder cymdeithasol a datblygu cynaliadwy wedi eu gwau drwy’r themâu hyn. Dros y misoedd i ddod, ein bwriad yw cynnal trafodaethau fydd yn troi’r themâu hyn yn syniadau fydd yn ategu maniffesto Llafur Cymru 2016.

Gofynnwyd i Ken Skates AC gydlynu’r gwaith hwn a chaiff ei gefnogi gan swyddogion Llafur Cymru.

Am fwy o wybodaeth am y broses ymgynghori neu i drefnu cyfarfod, anfonwch e-bost:

WalesYouWant@labour.org.uk neu ffoniwch 02920 877708.

Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych, eich cyfarfod a chydweithio i gyflawni Cymru Eich Gobeithion.