Policy/CampaignsPolisi/Ymgyrchoedd

Consultation - Positive parenting and the reasonable punishment of children 

Welsh Labour is consulting party units, affiliates and other stakeholders on the issues of positive parenting and the reasonable punishment of children. Responses to this consultation will be considered by a working that party that will report to our Welsh Policy Forum in November 2013.

We would be pleased to hear views from stakeholders and to receive any evidence that you feel is relevant to the issues under consideration.

Consultation - Positive parenting and the reasonable punishment of children 

Please submit your comments, or requests for meetings to: Martin_eaglestone@labour.org.uk

Submissions should be received by 16th September at the latest although we hope to receive evidence prior to that date and to meet with stakeholder groups who wish to discuss this matter with the working party.

Delivering for Wales

Our Welsh Labour Government is focusing on delivering the promises we made to the people of Wales in last May’s elections. Given the severe problems facing the Welsh and UK economy we place an overriding priority on jobs and growth, developing skills and increasing confidence in the Welsh economy. In the face of George Osborne’s economic policies this is no easy task.

Whilst the Tories and Lib Dems are making savage cuts in Westminster, Welsh Labour is showing that there is a better way, and there is an alternative. We are focussed on delivering results in the Welsh Assembly.

Labour First Minister Carwyn Jones recently launched Welsh Labour’s Delivering for Wales document. This report provides a snapshot of Labour delivery on our manifesto since last May.

Our Welsh Labour Government is working hard, in difficult times, to deliver for Wales. Join us in this work and help to keep making Wales a better place with Labour.

Download Welsh Labour’s Delivering for Wales document.

If you want to join us in delivering for a better Wales, join the Labour Party today.

Labour's Plan for Jobs and Growth

Labour's Plan for Jobs & Growth

When the Tories and Lib Dems came to power, one of their first acts was to break the promises they made to the young people ofBritainby scrapping the Future Jobs Fund. The fund helped over 10,000 people inWalesin to full-time employment and training. With youth unemployment across the UK the highest since the last time the Tories were in power, we need to act to stop another lost generation under the Tories.

Here in Wales Labour are showing there is another way. The Welsh Labour Government’s budget for jobs and growth was passed in December. This budget fights the Tories and Lib Dem’s savage cuts by investing in jobs and growth and building a strong economy in Wales that we all benefit from.

We are building for the future, with millions spent on education, health and housing infrastructure projects across the country. Welsh Labour is creating a strong economy, with £55m stimulus package to create up to 5000 jobs and safeguard hundreds more. Welsh Labour is investing in a better future for our young people. Our new Jobs Growth Wales scheme will give 4,000 young people a job or training opportunity every year.

Like Labour in Westminster, Welsh Labour has Five Point Plan for Jobs and Growth in Wales:

Welsh Labour's Five Point Plan for Jobs and Growth

1. Use the £2 billion tax on bank bonuses to create more employment and training opportunities for young people in Wales.

2. Help to bring forward investment projects to stimulate jobs and growth.

3. Temporarily reverse the Tory-led Govt VAT rise.

4. Cut VAT on home improvement to 5% for a year.

5. Give up to 91, 000 small firms help to take on extra workers.

Making Communities feel Safer

Police on Street

Thanks to the actions of Labour Governments in Westminster and the UK crime is down more than a third, violent crime is down by over 40% and the risk of being a victim of crime was the lowest since 1981. Now, all of this is at risk with the Tory-led UK Government slashing the funding of police forces in Wales by £34 million, which could result in the reduction of 1,600 police officers and staff. 

Welsh Labour are showing there is a better way. Whilst the Welsh Labour Government can't fill the gap lef by these Tory-led budget cuts, they are supporting Welsh police forces in keeping communities safe. That's why the Welsh Labour Government is funding 500 extra Police Community Support Officers to patrol local streets across Wales.

Welsh Labour is doing all it can to help make communities feel safer.

Programme for Government

Following Welsh Labour's success at the 2011 Assembly elections the Welsh Labour Government has announced the Programme for Government. Details can be found here.

Towards the Local Government Elections 2012

Welsh Labour's preparations for the 2012 council elections are well underway. Hundreds of delegates came together in Cardiff in October to discuss campaigning, election strategy and policy for the polls to be  held in May 2012.

The party has published "Improving Services Together in Wales" as a document to help guide local parties on core messages. At the 2012 elections Welsh Labour will be:

 • Improving Services Together,

 • Providing Community leadership in tough times,

 • Delivering Renewal and Reform,

 • Promoting Equality, safe streets, social justice, greener and cleaner communities,

 • Best practice employers promoting social partnership,

 • Delivering good value services that meet Community Priorities.

Throughout Wales our 22 local government units will be preparing local manifestos.

We are however keen to discuss with stakeholder groups any issues they wish to raise with Welsh labour prior to the elections. The deliberations can then be fed in to our Welsh labour Annual Conference to be held in February 2012.

Please contact Martin Eaglestone, our Welsh Policy Officer to set up discussions.

Martin_eaglestone@labour.org.uk | 02920877708

Welsh Labour Manifesto 2011

Standing up for Wales (PDF)

Five for a fairer future
 • More apprenticeships and training opportunities for our young people.

 • Access to GP surgeries in the evenings and Saturdays.

 • More funding for our schools.

 • An extra 500 PCSOs for safer communities

 • Double the number of children benefiting from free childcare and health visiting.

Five to keep
 • Free prescriptions to help hard-working families and encourage people back to work.

 • Free bus travel for pensioners and disabled people and their carers.

 • Free school breakfasts and school milk for the under 7s.

 • Support for Welsh students so they will not have to pay higher tuition fees.

 • Help for people who have been made redundant – building on the successful ReAct programme. 

 

Ymgynghoriad - Rhianta cadarnhaol a cosb rhestmol plant 

Mae Llafur Cymru yn ymgynghori gyda unedau y parti, cyrffiau cysylltiedig a rhanddeiliaid eraill ar y materion bwysig o rhianta cadarnhaol a'r gosb resymol o blant. Bydd yr ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael eu hystyried gan gwiethgor y blaid a fydd yn adrodd i'n Fforwm Polisi Cymru ym mis Tachwedd 2013.

Byddem yn falch o glywed barn rhanddeiliaid ac i dderbyn unrhyw tystiolaeth berthnasol i'r materion dan sylw.

Ymgynghoriad - Rhianta cadarnhaol a cosb rhestmol plant 

Cyflwynwch eich sylwadau, neu geisiadau am unrhyw gyfarfodydd at: Martin_eaglestone@labour.org.uk

Dylai cyflwyniadau ddod i law erbyn 16 Medi fan bellaf er ein bod yn gobeithio derbyn tystiolaeth cyn i'r dyddiad honno ac i gwrdd â grwpiau rhanddeiliaid sy'n dymuno trafod y materion hyn gyda'r gweithgor.

Cyflawni ar gyfer Gymru

Mae ein Llywodraeth Llafur Cymru yn canolbwyntio ar gyflawni'r addewidion a wnaethom i bobl Cymru yn etholiadau mis Mai diwethaf. O ystyried y problemau difrifol sy'n wynebu economi Cymru a'r DU ni'n rhoi blaenoriaeth i swyddi a thwf, datblygu sgiliau a hyder yn economi Cymru. Yn wyneb polisïau economaidd George Osborne nid yw hyn yn dasg hawdd.

Er bod y Torïaid a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn gwneud toriadau llym yn San Steffan, mae Llafur Cymru yn dangos bod yna ffordd well, ac mae yna dewis arall. Rydym yn canolbwyntio ar gyflawni trwy’r Cynulliad Cenedlaethol.

Yn ddiweddar, lansiodd Carwyn Jones Prif Weinidog Llafur Cymru y dogfen ‘Cyflawni dros Gymru’. Mae'r adroddiad hwn yn rhoi crynodeb o cynnydd gwaith Llafur ar ein maniffesto ers mis Mai diwethaf.

Mae ein Llywodraeth Llafur Cymru yn gweithio'n galed, mewn cyfnod anodd, i gyflawni dros Gymru. Ymunwch â ni yn y gwaith hyn ac i gwneud Cymru'n lle gwell gyda Llafur.

Lawrlwytho ddogfen ‘Cyflawni dros Gymru’ yma.

Os ydych am ymuno â ni ar gyfer Cymru well, ymunuwch â'r Blaid Lafur heddiw.

 Cynllun Llafur ar gyfer swyddi a thwf

 Cynllun Llafur ar gyfer swyddi a thwf

Pan ddoeth y Torïaid a'r Democratiaid Rhyddfrydol i rym, un o'u gweithredoedd cyntaf oedd torri'r addewidion a wnaethant i'r bobl ifanc trwy cael gwared ar y Gronfa Swyddi'r Dyfodol. Rhoddwyd cymorth i dros 10,000 o bobl ifanc yng Nhymru i gyflogaeth amser llawn ac hyfforddiant. Gyda diweithdra ymhlith pobl ifanc ar draws y DU yr uchaf ers y tro diwethaf roedd y Torïaid mewn grym, mae angen i ni weithredu i atal colli cenhedlaeth arall o dan y Torïaid.

Yma yng Nghymru mae Lafur yn dangos fod yna ffordd gwell. Yn Rhagfyr basiwyd Cyllideb Llywodraeth Lafur Cymru ar gyfer swyddi a thwf. Mae'r gyllideb yn ymladd yn erbyn toriadau llym y Torïaid a'r Democratiaid Rhyddfrydol drwy fuddsoddi mewn swyddi a thwf ac adeiladu economi gref yng Nghymru yr ydym i gyd yn elwa ohonynt.

Rydym yn adeiladu ar gyfer y dyfodol, yn wario miliynau ar brosiectau addysg, iechyd a tai ar draws y wlad. Mae Llafur Cymru yn greu economi gref, gyda buddsoddaid o £55m mewn pecyn i greu hyd at 5000 o swyddi a diogelu cannoedd mwy. Llafur Cymru yn buddsoddi mewn gwell dyfodol i'n pobl ifanc. Bydd ein Cynllun ar gyfer Twf Swyddi newydd yn rhoi 4,000 o bobl ifanc i swydd neu gyfle hyfforddi bob blwyddyn.

Fel Llafur yn San Steffan, mae gan Llafur Cymru Cynllun Pum Pwynt ar gyfer Swyddi a Thwf yng Nghymru:

Cynllun Pum Pwynt Llafur Cymru ar gyfer Swyddi a Thwf

1. Defnyddio treth £2 biliwn ar fonysau banc i greu rhagor o swyddi a chyfleoedd hyfforddiant i bobl ifanc yng Nghymru.

2. Helpu i gyflwyno prosiectau buddsoddi i sbarduno swyddi a thwf.

3. Gwrthdroi dros dro y cynnydd mewn TAW a wneithir gan y Torïaid.

4. Torri TAW ar gwella cartrefi i 5% am flwyddyn.

5. Rhoi cymorth i 91,00 o cwmniau bach i cyflogi weithwyr ychwanegol

 Cymunedau fwy diogel

  Cymunedau fwy diogel

Diolch i weithredoedd Llywodraethau Llafur yn San Steffan ddoeth droseddi lawr yn fwy na thraean, gostwngwyd troseddau treisgar dros 40% ac mae'r risg o ddioddef trosedd ar ei isaf ers 1981. Yn awr, mae hyn oll mewn perygl gyda Llywodraeth Torïaid y DU yn torri cyllideb y heddluoedd yng Nghymru o £34 miliwn, a allai arwain at y gostyngiad o 1,600 o swyddogion a staff yr heddlu.

Mae Llafur Cymru yn dangos bod yna ffordd gwell. Er na all Llywodraeth Llafur Cymru llenwi'r bwlch crewyd gan toriadau y Torïaid, maent yn helpu heddluoedd Cymru i cadw cymunedau yn ddiogel. Dyna pam y mae Llywodraeth Llafur Cymru yn ariannu 500 ychwanegol o Swyddogion Cymorth Cymunedol i batrolio strydoedd lleol ledled Cymru.

Mae Llafur Cymru yn gwneud popeth o fewn ei gallu i helpu i wneud ein cymunedau deimlo'n fwy diogel.

Rhaglen ar gyfer Llywodraeth

Yn dilyn llwyddiant Llafur Cymru yn yr etholiadau 2011 mae Llywodraeth Llafur Cymru wedi cyhoeddi y Rhaglen ar Gyfer Llywodraeth. Mae’r manylion ar gael yma.

Tuag at Etholiadau'r Cyngor 2012

Mae paratoadau Llafur Cymru ar gyfer yr etholiadau cyngor 2012 ar y gweill. Ddoeth  cannoedd o gynrychiolwyr at ei gilydd yng Nghaerdydd ym mis Hydref i drafod ymgyrchu, strategaeth etholiadol a pholisiau ar gyfer y pleidleis sydd yw gynnal ym mis Mai 2012.

Mae'r blaid wedi cyhoeddi "Gwella Gwasanaethau Gyda'n Gilydd yng Nghymru" fel dogfen canllaw i helpu bartïon lleol gyda negeseuon craidd. Yn yr etholiadau 2012 fydd Llafur Cymru yn:

• Gwella Gwasanaethau Gyda'i Gilydd,
• Rhoi arweiniad cymunedol mewn cyfnod anodd,
• Darparu Adnewyddu a Diwygio,
• Hyrwyddo Cydraddoldeb, strydoedd diogel, cyfiawnder cymdeithasol, cymunedau gwyrddach a glanach,
• Cyflogwyr Arfer Gorau hyrwyddo partneriaeth gymdeithasol,
• Darparu gwasanaethau gwerth da sy'n bodloni blaenoriaethau cymunedol.

Ledled Cymru bydd ein 22 o unedau llywodraeth leol yn paratoi maniffestos lleol.

Fodd bynnag, rydym yn awyddus i drafod gyda grwpiau rhanddeiliaid unrhyw faterion y maent am eu codi gyda Llafur Cymru cyn yr etholiadau. Gall y trafodaethau yma cael eu bwydo i mewn i ein Cynhadledd Flynyddol Cymru Llafur sydd i'w gynnal ym mis Chwefror 2012.

Cysylltwch â Martin Eaglestone, ein Swyddog Polisi Cymru i trefnu trafodaeth.

Martin_eaglestone@labour.org.uk 02920877708

Maniffesto Llafur Cymru 2011

Sefyll Cornel Cymru (PDF)

5 am ddyfodol tecach

 •   Mwy o brentisiaethau a chyfleoedd hyfforddiant ar gyfer ein pobl ifanc.
 • Mynediad i feddygfeydd meddygon teulu gyda’r nos ac ar ddydd Sadwrn.
 • Mwy o gyllid ar gyfer ein hysgolion.
 • 500 o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu ychwanegol ar gyfer cymunedau mwy diogel.
 • Dyblu’r plant sy’n elwa ar ofal plant neu ymweliadau iechyd am ddim.

 5 i’w cadw

 •  Presgripsiynau am ddim i helpu teuluoedd gweithgar ac i annog pobl yn ôl i’r gwaith.
 • Trafnidiaeth am ddim ar fysiau i bensiynwyr a phobl anabl a’u gofalwyr.
 • Brecwast am ddim mewn ysgolion a llaeth mewn ysgolion ar gyfer plant o dan 7 oed.
 • Cymorth i fyfyrwyr Cymru fel nad oes rhaid iddynt dalu ffioedd dysgu uwch.
 • Help i bobl sydd wedi cael eu diswyddo – adeiladu ar raglen lwyddiannus ReAct.