Policy/CampaignsPolisi/Ymgyrchoedd

Together For Wales

Welsh Labour’s preparations for the 2016 elections to the National Assembly – our Welsh Parliament – have reached a crucial stage. We are grateful for the many submissions sent to us so far and for the meetings that have taken place with a variety of stakeholders.

There were four key themes to our consultation:

A Prosperous and Secure Wales

A Healthy and Active Wales

An Ambitious and Learning Wales

A United and Connected Wales

These themes will be framed by our values of fairness, equality, social justice and sustainable development.

We continue to meet groups and organisations for briefings on manifesto issues. To arrange a meeting please email:

Martin_eaglestone@labour.org.uk or call 02920 877708.

We look forward to hearing from you, meeting with you and working together to work Together For Wales.

Gyda’n Gilydd Dros Gymru

Mae paratoadau Llafur Cymru ar gyfer etholiadau 2016 y Cynulliad Cenedlaethol – Senedd Cymru – wedi cyrraedd cyfnod tyngedfennol. Rydym yn ddiolchgar am y cyflwyniadau niferus a anfonwyd atom hyd yn hyn ac am y cyfarfodydd a gynhaliwyd gydag amrywiaeth o randdeiliaid.

Roedd pedair thema allweddol i’n hymgynghoriad:

Cymru Ffyniannus a Chadarn

Cymru Iach ac Egnïol

Cymru Uchelgeisiol sy’n Dysgu

Cymru Unedig a Chysylltiedig

Bydd ein gwerthoedd o degwch, cydraddoldeb, cyfiawnder cymdeithasol a datblygu cynaliadwy.

Rydym yn cwrdd a mudiadau er mwyn derbyn gwybodaeth i’r manifesto. Er mwyn trefnu cyfarfod cysylltwch a Martin_eaglestone@labour.org.uk neu galwch 02920 877708.

Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych, eich cyfarfod a chydweithio Gyda’n Gilydd Dros Gymru.